algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

Lees voor u bestelt even de algemene voorwaarden van De hapjesplank van Ank door.

Deze voorwaarden gaan nl in op het moment dat u een offerteaanvraag goedkeurt.

 

Algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden van De hapjesplank van Ank gevestigd aan Sterappel 39, 5401 LV Uden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 66103908

Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door De hapjesplank van Ank zijn bevestigd.
2. Bij de opgave van foto,s, ingrediënten, verpakkingsmaterialen en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
5. De looptijd van een optie op een hapjesplank offerte is 14 dagen

Betaling
1. Contante betaling of mobiele smartpin pinbetaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is De hapjesplank van Ank gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
3. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen
1. Bij annulering van de bestelling binnen 24 uur voor leveringsdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
2. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Borg en Schade
1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij terugbrengen te melden.
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht als blijkt dat er onvoorzichtig met het materiaal omgesprongen is
3. De hapjesplank van Ank stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid
1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
2. De hapjesplank van Ank is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De hapjesplank van Ank.

Levering 1. bestellingen worden bij voorkeur opgehaald op de afgesproken leveringsdatum en tijdstip op Sterappel 39, Uden.
2. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Sterappel 39, Uden).( 0,50 cent per kilometer met een minimum van 5,00)
3. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
4. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.
8. De hapjesplanken en toebehoren dienen door de huurder zelf te worden teruggebracht binnen 2 dagen na levering naar sterappel 39 in Uden, mits daarover andere afspraken zijn gemaakt in de offerte.
Overige voorwaarden 1.De hapjesplanken en de bijgeleverde schaaltjes en bakjes dienen, mits in de offerte anders afgesproken, schoon en afgewassen retour te worden gebracht. 2.De huurder kan er voor kiezen de afwas uit te besteden aan De hapjesplank van Ank. De kosten kunnen desgewenst na worden gevraagd voor de betreffende plank. Voor grotere gezelschappen worden de afwaskosten in overleg bepaald. 3.Als de hard plastic bakjes, schaaltjes, glaasjes e.d. waar de hapjes in hebben gezeten, ontbreken heeft De hapjesplank van Ank het recht hiervoor een vergoeding in rekening te brengen van 0,10 cent per bakjes/glaasje/schaaltje en 1,00 per glazen schaaltje/bakje/glaasje. 4.De hapjesplank van Ank behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De hapjesplank van Ank is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden. 5.Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.